Biblio

Found 8 results

2013
Han S, Xia T, Li Q, Guo J, Lu P.  2013.  [Application of functional quantum dots in cancer diagnosis and therapy: a review].. Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology. 29(1):10-20. Abstract
Zheng D, Dan Y, Huang P, Xia T, Yang S-H, Xu W-H, Yang C, Liu G-H, Liu X-Z, Feng Y.  2013.  Induction of chondrogenesis of adipose-derived stem cells by novel recombinant TGF-β3 fusion protein.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):536-42. Abstract