Biblio

Found 12 results

2013
Chen F, Zhou C, Lu Y, Yuan L, Peng F, Zheng L, Li X.  2013.  [Expression of hsa-miR-186 and its role in human colon carcinoma cells].. Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University. 33(5):654-60. Abstract
2012