Biblio

Found 33 results

2013
Li Z, Zhang D, Zhang H, Miao Z, Tang Y, Sun G, Dai D.  2013.  Prediction of peritoneal recurrence by the mRNA level of CEA and MMP-7 in peritoneal lavage of gastric cancer patients.. Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine. Abstract
Wu L, Xing J, Hou Y, Xiao FY, Li Z, Yang HG.  2013.  Fabrication of regular ZnO/TiO2 heterojunctions with enhanced photocatalytic properties.. Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany). 19(26):8393-6. Abstract
Xu C-P, Zhu Q-J, Song J, Li Z, Zhang D.  2013.  [Acceleration of Jingui Shenqi Pill on the testis telomerase activity in mice of Shen-yang deficiency].. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 33(2):252-5. Abstract