Biblio

Found 17 results

2013
Wang Z-C, Wang J-F, Li Y-B, Guo C-X, Liu Y, Fang F, Gong S-L.  2013.  Involvement of endoplasmic reticulum stress in apoptosis of testicular cells induced by low-dose radiation.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):551-8. Abstract
Li X, Li Q, Miao Y, Xu H, Liu Y, Qiu X, Wang E-H.  2013.  A case of renal angiomyolipoma with intracardiac extension and asymptomatic pulmonary embolism.. International journal of clinical and experimental pathology. 6(6):1180-6. Abstract